Správa posudzovacej komisie prác na súbehu Asociácie slovenských novinárov


Na súbeh ASN sa v tomto roku prihlásilo úhrnne 15 novinárov s 34 príspevkami a to tak z printových ako aj elektronických médií. Hodnotila ich komisia v zložení: predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Anna Jašková a novinári Samuel Kolár a Katarína Melegová-Melichová.

Na výročnú cenu ASN redakcia týždenníka Hlas ľudu prihlásila novinára Juraja Bartoša s cyklom rozhovorov Na pulze dní na témy spoločenské, politické a kultúrne s výraznou subjektívnou kritikou spoločenských neduhov a redakcia slovenského magazínu Rovina navrhla na túto cenu Svetlušu Hlaváčovú za reportáž pod názvom Pod slovenským stromom v nemeckej záhrade s nadtitulkom Ako sa Marta Merkleová odvďačila svojim predkom.

Juraj Bartoš prostredníctvom rozhovorov nastoľuje otázky, ktoré trápia jednak menšinové spoločenstvá v našej krajine, ktoré sa týkajú fungovania národnostných rád ako aj tej našej, uplatňovania praktík, ktoré nemajú nič spoločné s demokratickými zásadami a vypichuje nástojčivo do popredia tie najväčšie neduhy našej spoločnosti a to v čase, keď sa na to chce pozerať poväčšine cez ružové okuliare, alebo jednoducho si to nevšímať.

V pohnutých časoch, v ťažkej ekonomickej situácii, novinári sa nezriedka utiekajú v strachu pred cenzúrou, k autocenzúre. Našťastie, že medzi našimi novinármi sú aj takí, ktorí si zachovávajú aj napriek všetkým úskaliam, profesionálnu a ľudskú integritu. Cyklom rozhovorov Na pulze dní Juraj Bartoš dokazuje, že patrí medzi týchto a takýchto novinárov.

Komisia sa pretojednomyseľnerozhodla udeliť výročnú cenu Asociácie slovenských novinárov Jurajovi Bartošovi za cyklus rozhovorov Na pulze dní.

Do 35 rokov sa prihlásilo na súťaž o Cenu Vladimíra Dorču 7 novinárov so 14 príspevkami a to: Anna Asodiová, DanuškaBerédiová (2), Miroslav Gašpar, Anna Lačoková (2), Anna Maľová (2), Jasmina Pániková (3) a Jaroslav Zaťko (2).

Medzi týmito príspevkami sa komisia osobitne pristavila pri komentári Jasminy Pánikovej Naši Oscarovci a jej analytických článkoch Dieťa patrí obom rodičom a Nedajme sa zatlačiť do kúta, v ktorých nastoľuje v našich médiách zriedka prítomné témy a problémy akým sú vzťahy rodičov po rozvode a ako sa tieto reflektujú na život dieťaťa alebo následky rodinného násilia v hocijakej forme bez ohľadu, kto sa ho dopúšťa.

Keď ide o kategóriu novinárov do 35 rokov komisia si všimla aj polhodinovú reportáž Historka o kroji Miroslava Gašpara, ktorá bola odvysielaná v Novosadskom rozhlase a ktorá má dokumentárnu hodnotu, je pútavo, dynamicky a presvedčivo podaná, so starodávnymi ľudovými pesničkami, výrečnou spolubesedníčkou. Autor vkomponoval do reportáže text Jána Čajaka ml., ktorý dobre korešponduje s výpoveďami Kataríny Kolárovej z Lugu a ktoré M. Gašpar skĺbil fundovaným autorským textom.

Anna Lačoková sa do súťaže prihlásila s dvoma Dúhovkami: Okamih času a Za horami za dolami. V prvej venuje pozornosť ľuďom z našich radov, ktorí sa venujú fotografii tak tej dokumentárnej ako aj tej umeleckej. V Dúhovke Za horami za dolami, inšpirovaná rovnomennou výstavou Múzea Vojvodiny, zverejnila reportáž na tému sťahovania Slovákov do týchto končín, ich boja o obstátie, o ich duchovnom, kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom živote a raste. Autorský text dobre skĺbila s vyhláškami odborníkov – historikov, etnológov, či historikov umenia. Reportáž má výbornú kameru, strih a výber hudby.

Komisia sa v tejto kategórii jednomyseľne rozhodla Cenu Vladimíra Dorču za rok 2016 udeliť Anne Lačokovej za reportáž Za horami za dolami.

O Cenu Jána Makana st. sa uchádzalo6 autorov s 15 príspevkami a to: Viera DorčováBabiaková (3), Vladimíra Dorčová-Valtnerová (2), Pavel Hric, Anička Chalupová, Ján Špringeľ (7) a Janko Takáč.

Komisia osobitne vyzdvihuje text AničkyChalupovej, v ktorom sa venuje odchodu ľudí z ich domova za chlebom či lepším životom. V tejto súvislosti pozornosť upriamuje na Padinu pod titulkom Odchádzajú za skyvou chleba do cudziny a tento problém osvetľuje z mnohých aspektov. Hoci je tento jav prítomný vo všetkých našich prostrediach v médiách sa mu nedostáva takej pozornosti akú si zasluhuje vzhľadom na dopad aký má a aký len bude mať na ďalší život nášho etnika.

Vladimíra DorčováValtnerová v rozbore Inštitúcie kultúrnej autonómie medzi nebom a zemou nastoľuje problém nedopovedaného Zákona o národnostných radách, z čoho potom vyplývajú ďalšie problémy v ich fungovaní, už či ide o transparentnosť, korupciu, zodpovednosť, konflikt záujmov... Pertraktuje problémy, o ktoré sa vo svojej práci potkýnajú národnostné rady, ale málo našich novinárov ich nastoľuje a sú to problémy, ktoré majú dopad či dosah aj na život toho-ktorého etnika. Reportáž Vladimíry DorčovejValtnerovej Okno do sveta s mladými už nepočíta z talianskeho Terstu sa číta na dúšok, ľahko, aj keď hovorí o niektorých problémoch, s ktorými toto mesto v súčasnosti žije a bojuje.

Komisia sa v tejto kategórii jednomyseľne rozhodla Cenu Jána Makana st. udeliť Vladimíre Dorčovej-Valtnerovej za rozbor Inštitúcie kultúrnej autonómie medzi nebom a zemou.


Členovia komisie:

  • Anna Jašková
  • Samuel Kolár
  • Katarína Melegová-Melichová