VYHLASOVATEĽ, ORGANIZÁTOR A PARTNERI SÚŤAŽE


Článok 1
Novinársku súťaž ASN vyhlasuje Asociácia slovenských novinárov.
 
Článok 2
Organizátorom súťaže je Asociácia slovenských novinárov. Organizátor súťaže zabezpečuje koordináciu súťaže a vyhlásenie výsledkov. Dbá na transparentný a čestný priebeh súťaže. O priebehu súťaže informuje Radu súťaže.
 
Článok 3
Stálym partnerom súťaže je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Okrem NRSNM, organizátor môže zabezpečiť aj ďalšieho partnera, prípadne partnerov.
 


POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE

Článok 4
Poslaním súťaže je formovať kvalitný profesionálny káder, ktorého prvým krokom motivovať  novinárov, aby zveľaďovali slovenské vojvodinské novinárstvo.
 
Článok 5
Cieľom súťaže je podnietiť mladých  a  osvedčených novinárov, ktorí sú profesionálne angažovaní v oblasti médií, aby prostredníctvom vlastného zdokonaľovania  zveľaďovali novinárstvo vôbec, aktívne sa zapájali do slovenských vojvodinských žurnalistických dianí, začali sa zaujímať o túto oblasť spoločenského života a aktivizmu, keďže je to efektívny nástroj na zachovávanie, zviditeľňovanie a rozvoj národného spoločenstva, prostredníctvom ktorého je možné podnecovať realizáciu pozitívnych hodnotových zmien v spoločnosti, v ktorej žijeme.
 


CENY SÚŤAŽE

Článok 6
V Novinárskej súťaži ASN každoročne budú súťažiť printové, rozhlasové, televízne a internetové príspevky z oblasti publicistiky racionálneho typu (komentár, úvodník, rozbor, recenzia, poznámka, publicistické interview a pod.) a publicistiky emocionálneho typu (reportáž, resp. foto-reportáž, fejtón, črta, glosa, esej, stĺpček, causerie, humoresku a pod.)  v troch kategóriách:

 1. kategória Profesionálni slovenskí novinári – bez vekového   obmedzenia – Cena ASN, výročná cena Asociácie slovenských novinárov
 2. kategória Profesionálni slovenskí novinári do 35 rokov života – Cena     Vladimíra Dorču
 3. kategória Profesionálni slovenskí novinári ponad 35 rokov života – Cena Jána Makana st.


Článok 7
V rámci každej kategórie sa udeľuje jedna Cena:

 1. V kategórii Profesionálni slovenskí novinári – bez vekového obmedzenia bude udelená Cena ASN, výročná cena Asociácie slovenských novinárov za najlepší príspevok z oblasti publicistiky racionálneho typu, v ktorej bude    dominovať kritická zložka. O cenu môžu súťažiť printové, rozhlasové, televízne a internetové príspevky. Nositeľa tejto ceny navrhujú redakcie alebo jednotlivci, teda neprihlasuje sa potenciálni nositeľ sám.
 2. V kategórii Profesionálni slovenskí novinári do 35 rokov bude udelená Cena Vladimíra Dorču za najlepší príspevok z oblasti publicistiky emocionálneho typu alebo za najlepší príspevok z oblasti publicistiky racionálneho typu. O cenu môžu súťažiť printové, rozhlasové, televízne a internetové príspevky.
 3. V kategórii Profesionálni slovenskí novinári ponad 35 rokov života bude udelená Cena Jána Makana st. za najlepší príspevok z oblasti publicistiky emocionálneho typu alebo   za najlepší príspevok z oblasti publicistiky racionálneho typu O cenu môžu súťažiť printové, rozhlasové, televízne a internetové príspevky.


Článok 8
Nositelia Cien získavajú vecné odmeny:

 1. kategória Profesionálni slovenskí novinári – bez vekového obmedzenia:
  Cena ASN za novinársku smelosť: peňažná odmena vo výške 30.000,- din. brutto
 2. kategória Profesionálni slovenskí novinári do 35 rokov života:
  Cena Vladimíra Dorču: vecná odmena v hodnote do 20.000,- din.
 3. kategória Profesionálni slovenskí novinári ponad 35 rokov života:
  Cena Jána Makana st.: vecná odmena v hodnote do 20.000,- din.

 

POROTA SÚŤAŽE

Článok 9
Trojčlenná porota udeľuje Ceny. Členovia poroty dostávajú peňažnú úhradu za prácu v tomto telese vo výške 6.000,- din. brutto
Porota súťaže si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť.
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE

Článok 10
Vyhlásenie súťaže: do 10.maja daného roku
Uzávierka prijímania príspevkov: 31. júna toho istého roku
Vyhlásenie výsledkov: august toho istého roku – počas Stretnutia slovenských novinárov na SNS
 

RADA SÚŤAŽE

Článok 11
Súťaž celoročne spravujú členovia Správnej rady ASN (6 členov), ktorí zasadajú podľa potreby. Členovia schvaľujú štatút súťaže a jeho prípadné zmeny a doplnky na odporúčanie Zhromaždenia ASN, menujú členov poroty, dohliadajú na transparentné a účelné využitie finančných prostriedkov súťaže, rozhodujú o sťažnostiach a o konflikte záujmov. Rozhodujú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov tohto telesa.
 


PODMIENKY SÚŤAŽE

Článok 13
Do súťaže môžu byť zaslané zverejnené príspevky, ktoré vznikli v predchádzajúcom roku, keď je súťaž vyhlásená. Uzávierka súťaže je 31. júna daného roku (určujúci je dátum odoslania). Všetky príspevky doručené po termíne nebudú do súťaže zaradené. Pre príspevok je potrebné vyplniť osobitnú prihlášku.
Jeden autor môže zaslať najviacej tri príspevky. V prípade telvízneho príspevku Porota súťaže určuje či odmení jednotlivca pre jeho kreatívny prínos (scenár, režia, kamera, strih, redaktor), alebo udelí kolektívnu cenu autorskému tímu.  
Vyplnenú prihlášku spolu s príspevkom treba poštou, alebo osobne doručiť na adresu: Asociácia slovenských novinárov, Somborský bulvár 16a, 15/1, 21000 Nový Sad
 
Článok 14
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo prihlásený príspevok zo súťaže vyradiť, ak nespĺňa formálne kritériá, ak bol do ASN doručený po 31.06., alebo ak je žánrovo nekompatibilný s kategóriou, do ktorej bol prihlásený. Vylúčenie na základe žánrovej nekompatibility je možné na základe odporúčania aspoň dvoch porotcov.
 
Článok 15
Každý príspevok musí byť odovzdaný spoločne s prihláškou súťaže, na ktorej bude jasne označená kategória súťaže. Súťažné príspevky sa budú do súťaže posielať a vyhodnocovať neanonymne.
 
Článok 16
Každý príspevok musí byť doručený v jednej kópii v printovej verzii, prípadne v jednej kópiách na elektronickom médiu (CD či DVD nosič) na adresu organizátora súťaže. Ďalšie informácie (meno autora, dátum publikovania, krátka anotácia príspevku) je nutné uviesť na prihláške, ktorá tvorí prílohu tohto štatútu. Podľa potreby ako osobitnú prílohu zaslať informáciu o verejných reakciách na príspevok, ak existujú. Príspevky spolu s prihláškou a prílohami treba zaslať na poštovú adresu Asociácie slovenských novinárov,Somborský bulvár 16a, 15/1, 21000 Nový Sad. Obálku označte heslom NOVINÁRSKA SÚŤAŽ ASN.

Článok 17
Do súťaže bude zaradený každý príspevok spĺňajúci vyššie uvedené podmienky a doručený na adresu organizátora súťaže najneskôr do 31. júna (vrátane). Rozhodujúci je dátum odoslania prihlášky. Všetky príspevky doručené po termíne nebudú do súťaže zaradené.
 
Článok 18
Organizátor zamýšľa víťazné príspevky zverejniť na svojej webovej stránke a prípadne v slovenských médiách.
 
Článok 19
Tento štatút platí pre realizáciu všetkých ročníkov Novinárskej súťaže ASN.
 

Predsedníčka ASN
Anna Jašková