Asociácia slovenských novinárov je nestraníckym, mimovládnym a neprofitným združením občanov.

Vznikla ešte v roku 2002 vo Vojvodine v Srbsku, ale vtedy nezažila pre objektívne príčiny, keďže sa v tom období zakladala aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Prvou predsedníčkou Asociácie slovenských novinárov bola Anna Tomanová-Makanová. V októbri 2008 na iniciatívu Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny činnosť ASN bola obnovená.

Prioritnými cieľmi Asociácie slovenských novinárov je ochraňovanie a afirmovanie menšinových práv v oblasti informovania, čiže permanentné sledovanie (nielen) privatizácie slovenských lokálnych médií, ale vôbec situáciu v našich slovenských printových a elektronických médiách, prípadné zakročenie, ak sa porušuje etický kódex.

Asociácia slovenských novinárov dáva veľký dôraz na permanantnú edukáciu a formovanie kvalitného profesionálneho kádru.

Nadväzovanie spolupráce s podobnými novinárskymi inštitúciami u nás, ale aj v zahraničí, vytváranie siete slovenských novinárov a študentov novinárstva u nás, v Slovenskej republike a v regióne, vytváranie databázy slovenského vojvodinského novinárstva – to sú ďalšie úlohy a ciele ASN.

V septembri 2009 Asociácia slovenských novinárov sa stala členkou Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

V októbri 2009 Asociácia slovenských novinárov s Fakultou masmédií Bratislavskej vysokej školy práva zo Slovenskej republiky podpísala Rámcovú dohodu o spolupráci, podľa ktorej tieto dve organizácie, resp. inštitúcie budú spolupracovať na vedecko-informačnej a poradenskej úrovni.


V novembri 2009 Asociácia slovenských novinárov podpísala Dohodu o spolupráci s Nezávislým spolkom novinárov Vojvodiny, podľa ktorej dve novinárske organizácie budú spolupracovať pri prezentácii interkulturálnosti, zveľaďovaní profesionálneho novinárstva a edukácie novinárov.