Štatút Asociácie slovenských novinárov (z r. 2002)

Článok 1

Ciele


Asociácia slovenských novinárov je nestraníckym, mimovládnym a neziskovým združením občanov s cieľmi a úlohami:

 • ochrany a afirmácie menšinových práv v oblasti informovania,
 • afirmácie hodnoty slobodného slova a slobodného informovania, tolerancie, multikultúrnosti a interkultúrnosti vo všetkých prostriedkoch informovania,
 • združovanie novinárov a iných osôb, ktoré sa zúčastňujú v tvorbe programu vo všetkých prostriedkych verejného informovania v slovenskom jazyku,
 • riešenia spoločných problémov spätých s informovaním,
 • zasadzovania sa za kvalitnješiu, profesionálnejšiu novinársku prácu v súlade s novinárskym kódexom,
 • formovania kvalitného profesionálneho kádru,
 • vytvárania bázy údajov a siete slovenských novinárov a intelektuálov z rozličných oblastí poznatkov a médií,
 • spolupráce so všetkými príslušnými orgánmi, spoločenskými organizáciami, združeniami a fondmi na riešení problémov a poskytovaní pomoci všetkým médiám, ktoré verejnosť informujú v slovenskom jazyku,
 • afirmácie liberálno-demokratických hodnôt pri riešení menšinových otázok z oblasti informovania,
 • spolupráce s médiami v Slovenskej republike a so všetkými inými štátmi, v ktorých žijú príslušníci slovenskej národnosti – regionálneho spájania médií, ktoré pripravujú program v slovenskom jazyku,
 • spolupráce s médiami, ktoré informujú verejnosť v iných jazykoch,
 • zastupuje a chráni profesionálne záujmy svojich členov na podklade všetkých zákonných ustanovení profesionálnej novinárskej práce.

 

Článok 2

Činnosť

 • Ciele Asociácie slovenských novinárov uskutočňujú sa prostredníctvom týchto tvarov činnosti:
 • edukačnej činnosti – okrúhle stoly, semináre, tribúny, prednášky, dielne, výstavy,
 • výskumná činnosť – teoretická, empirická, zbieranie údajov,
 • vedecká činnosť – vedecké výskumy a rozpravy,
 • vydavateľská činnosť – vydávanie časopisov a kníh,
 • zakladanie dokumentačného fondu – knižnice písaného a iného materiálu,
 • spolupráca s inými organizáciami, inštitúciami a združeniami,
 • všetky iné činnosti, ktoré slúžia na uskutočnenie cieľov určených Štatútom v súlade so zákonom a týmto Štatútom.

 

Článok 3

Názov a sídlo

Názov združenia občanov je: Asociácia slovenských novinárov
Asociácia slovenských novinárov má sídlo v Novom Sade.
Asociácia slovenských novinárov svoju činnosť uskutočňuje na území Republiky Srbsko.


Článok 4

Pečať

Asociácia slovenských novinárov má okrúhlu pečať s textom v srbskom (latinka), slovenskom a anglickom jazyku na okraji: Asocijacija Slovačkih Novinara, Asociácia Slovenských Novinárov, Association of Slovak Journalist. V strede pečate je nádpis: ASN.


Článok 5

Asociácia slovenských novinárov má vlastnosť občiansko-právnickej osoby s právami, záväzkami a zodpovednosťami určenými platnými zákonnými predpismi a týmto Štatútom. Vlastnosť právnickej osoby Asociácia slovenských novinárov nadobúda v deň zápisu do registra.


Článok 6

Asociáciu slovenských novinárov zastupuje a predstavuje predseda Asociácie bez obmedzení. V prípade neprítomnosti predsedu Asociácie zastupuje a predstavuje predseda Správnej rady alebo tajomník Správnej rady.


Článok 7

V právnom obrate Asociácia vystupuje vo svojom mene, ale môže vystupovať aj v mene svojich členov s cieľom realizovať zámery a činnosť Asociácie slovenských novinárov. Za záväzky v právnom obrate, prebrané vo svojom mene Asociácia zodpovedá vlastnými prostriedkami.


Článok 8

Členstvo


Členom Asociácie slovenských novinárov môže byť každá fyzická osoba, ktorá prijíma programové ciele a činnosť spresnené týmto Štatútom. Rozhodnutie o prijatí do členstva vynáša Správna rada na základe odporučenia jedného člena a podpísanej prihlášky, ktorou prijíma ciele a Štatút Asociácie.
Členstvo zaniká vystúpením alebo vylúčením z členstva.
Vystúpenie z členstva sa koná písanou vyhláškou.
Členstvo v Asociácii zaniká dlhšou neaktivitou člena alebo ak člen pôsobí v protiklade s cieľom Asociácie slovenských novinárov.
Rozhodnutie o vylúčení z členstva vynáša Správna rada. Proti rozhodnutiu Správnej rady môže sa doručiť pripomienka Zhromaždeniu v 15-dňovej lehote odo dňa rozhodnutia. Rozhodnutie Zhromaždenia je konečné.
Členovia Asociácie môžu mať status aktívnych členov, ktorí sú zapojení do práce a pôsobenia Asociácie a status čestných členov. Členstvo v Asociácii slovenských novinárov neznemožňuje právo na členstvo v inom združení alebo organizácii.


Článok 9

Práva a záväzky členov

Člen má právo:

 1. rovnoprávne s inými členmi zúčastňovať sa pri uskutočňovaní cieľov Asociácie, primerane s možnosťami a schopnosťami,
 2. priamo sa zúčastňovať pri rozhodovaní na Zhromaždení, ako aj prostredníctvom orgánov Asociácie,
 3. voliť a byť volený do orgánov Asociácie,
 4. byť načas a v úplosti informovaný o práci a aktivitách Asociácie,


Člen je povinný:

 1. aktívne prispievať k uskutočneniu cieľov a činnosti Asociácie,
 2. zúčastňovať sa v súlade so záujmami a aktivitami Asociácie,
 3. vykonávať rozhodnutie a iné práce, ktorými ho poveria orgány Asociácie,
 4. správať sa v súlade s platnými normami správania a svojim správaním v Asociácii a mimo nej prispievať k afirmácii Asociácie slovenských novinárov.

 

Článok 10

Čestné členstvo

Čestné členstvo sa udeľuje jednotlivcom, ktorí osobitne prispeli k uskutočneniu cieľov Asociácie.
Čestné členstvo udeľuje Správna rada.
Čestný člen sa nemôže zúčastňovať pri rozhodovaní, voliť a byť volený do orgánov Asociácie slovenských novinárov.


Článok 11

Orgány

Orgány Asociácie slovenských novinárov sú:
Zhromaždenie, Správna rada, Dozorná rada a predseda Asociácie.
V Asociácii sa môžu zakladať aj iné orgány, telesá a služby.


Článok 12

Zhromaždenie

Zhromaždenie Asociácie slovenských novinárov tvoria všetci jeho členovia.
Zhromaždenie sa pravidelne schádza najmenej raz v roku. Zhromaždenie zvoláva predseda Zhromaždenia, predseda Asociácie alebo Správnej rady na žiadosť najmenej troch svojich členov.
Mimoriadna schôdza Zhromaždenia môže sa zvolať na ozrejmený návrh Správnej rady, ako aj na písanú iniciatívu najmenej tretiny členstva.
Na schôdzach Zhromaždenia predsedá predseda Zhromaždenia alebo osoba, ktorú on určí, aby ho zastupovala.
Mandát predsedu Zhromaždenia trvá štyri roky a môže byť znovu volený do rovnakej funkcie.
Rokovací program Zhromaždenia navrhuje predseda Zhromaždenia alebo Správna rada a spresňuje Zhromaždenie.
Zhromaždenie právoplatne rozhoduje, ak je prítomná viac ako polovica z celkového počtu členov.
Zhromaždenie rozhoduje o zmenách a doplnkoch Štatútu a o zániku práce Asociácie nevyhnutná je dvojtretinová väčšina prítomných členov.
Zhromaždenie môže vyniesť svoj rokovací poriadok.
O práci na schôdzach Zhromaždenia sa píše zápisnica.


Článok 13

Poľe pôsobnosti Zhromaždenia

Zhromaždenie:

 1. schvaľuje Štatút, ako aj zmeny a doplnky Štatútu a iných aktov Asociácie,
 2. spresňuje základné programové ciele a úlohy Asociácie,
 3. volí a odvoláva predsedu Asociácie
 4. volí a odvoláva predsedu, tajomníka a členov Správnej rady a predsedu a členov Dozornej rady,
 5. analyzuje a schvaľuje najmenej raz ročne správu Správnej rady,
 6. analyzuje a schvaľuje finančný plán a správu o finančnom hospodárení a schvaľuje záverečný účet,
 7. rozhoduje o zániku práce Asociácie,
 8. rozhoduje na základe sťažností v postupe druhého stupňa,
 9. vykonáva aj iné práce v súlade so Štatútom.

 

Článok 14

Správna rada

Správna rada je výkonným orgánom Zhromaždenia, ktorý sa stará o uskutočnenie cieľov a úloh Asociácie, ktoré sú spresnené týmto Štatútom a rozhodnutiami Zhromaždenia.
Správna rada má 5 členov, ktorých volí a odvoláva Zhromaždenie.
Správna rada plnoprávne rozhoduje, ak je prítomná viac ako polovica členov a rozhodnutie vynáša väčšinou prítomných členov.
Mandát členov Správnej rady trvá štyri roky a do rovnakej funkcie môžu byť zvolení – členovia Správnej rady za svoju prácu zodpovedajú Zhromaždeniu Asociácie.
Mandát člena Správnej rady zaniká po uplynutí lehoty, na ktorú bol zvolený, demisou alebo odvolaním.
Demisia sa podáva písomne Zhromaždeniu Asociácie slovenských novinárov.
Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady vynáša Zhromaždenie na návrh najmenej troch členov.


Článok 15

Pole pôsobnosti Správnej rady

Správna rada:

 • navrhuje Zhromaždeniu zmeny a doplnky Štatútu a iných aktov Asociácie,
 • navrhuje Zhromaždeniu plán práce a finančný plán a má na starosti ich realizáciu,
 • vynáša program práce a dbá o jeho realizáciu,
 • zakladá, vymenúva a odvoláva telesá a služby Asociácie, disciplinárne orgány a iné orgány podľa potreby,
 • vynáša akty, ktoré nie sú v príslušnosti Zhromaždenia,
 • rozhoduje o iných veciach, ktoré nie sú vo výlučnej príslušnosti iných orgánov.


Článok 16

Predseda a tajomník Správnej rady

Správna rada má predsedu.
Predseda a tajomník Správnej rady volia sa na štyri roky. Opätovná voľba nie je obmedzená.
Mandát predsedu a tajomníka Správnej rady zaniká uplynutím lehoty, na ktorú bol zvolený, demisiou alebo odvolaním.
Demisia sa doručuje písomne Správnej rade.
Rozhodnutie o odvolaní vynáša Zhromaždenie.
Funkcia predsedu Asociácie a predsedu Správnej rady nemôže byť spätá.


Článok 18

Predseda Asociácie

Predseda Asociácie slovenských novinárov je vedúcim orgánom Asociácie.
Predseda Asociácie je z funkcie členom Správneho výboru.
Predsedu Asociácie volí Zhromaždenie na štyri roky. Tá istá osoba môže byť znovu zvolená za predsedu Asociácie.
Mandát predsedu zaniká uplynutím lehoty, na ktorú bol zvolený, demisiou alebo odvolaním.
Demisia sa doručuje písomne Zhromaždeniu.
Rozhodnutie o odvolaní vynáša Zhromaždenie. V prípade odvolania alebo demisie predsedu Asociácie, Správna rada vymenúva úradujúceho predsedu Asociácie po voľbu nového predsedu Asociácie slovenských novinárov.


Článok 19

Pole pôsobnosti predsedu Asociácie slovenských novinárov

Predseda Asociácie:

 • predstavuje a zastupuje Asociáciu neobmedzene,
 • dbá o realizáciu programov a plánov,
 • vykonáva organizačné a bežné práce,
 • rozhoduje o úradných cestách v krajine a zahraničí,
 • vykonáva aj iné práce v súlade so Štatútom.

Predseda Asociácie má právo a povinnosť vydávať finančné príkazy a podpisuje všetky finančné a peňažné doklady v mene Asociácie.
V prípade neprítomnosti predsedu Asociácie, zastupuje ho predseda Správnej rady alebo tajomník.


Článok 20

Dozorná rada

Dozorná rada kontroluje správnosť hmotného a finančného hospodárenia Asociácie a o zistených nedopatreniach ihneď informuje Správnu radu a Zhromaždenie Asociácie.
Dozorná rada má troch členov, ktorých volí Zhromaždenie. Mandát členov Dozornej rady trvá štyri roky a môžu byť znovu zvolení.
Dozorná rada raz ročne podáva správu o finančnom hospodárené Správnej rade a Zhromaždeniu.
Dozorná rada právoplatne rozhoduje, ak je prítomné viac od polovice členov a rozhodnutie vynáša väčšinou hlasov svojich členov.
Dozorná rada otvára postup proti členom Asociácie, ak sa upodozrieva, že je spáchaný trestný čin, hospodársky prestup alebo prečin.


Článok 21

Vnútorné organizačné tvary

Asociácia slovenských novinárov môže zakladať odbočky a filiálky, vlastne určiť splnomocnencov na území Republiky Srbsko, ktorí nemajú vlastnosť právnickej osoby.
O zakladaní vnútorných organizačných tvarov Asociácie, rozhodnutie vynáša Správna rada, ktorý o tomto informuje Zhromaždenie na prvej nadchádzajúcej schôdzi.


Článok 22

Prostriedky

Asociácia si zabezpečuje prostriedky z dobrovoľných príspevkov, darov a závetov, donácií právnických alebo fyzických osôb, súbehom projektov v štátnych orgánoch alebo základninách v krajine a zahraničí alebo z iných prameňov v súlade so zákonom. Za účelové a zákonné využívanie prostriedkov zodpovedá predseda Asociácie.


Článok 23

Administračno-technické, pomocné a podobné práce Asociácie vykonávajú členovia Asociácie alebo osoby angažované podľa potreby alebo pracovníci zamestnaní v Asociácii.
Rozhodnutie o tom, kto bude vykonávať práce, ako aj o úhrade, o prípadnom zamestnávaní pracovníkov v Asociácii, počte zamestnaných, systematizácii pracovných miest a rozhodnutí o výške zárobkov zamestananých vynáša Správna rada Asociácie.


Článok 24

Spolupráca s inými organizáciami

Kvôli uskutočneniu svojich členov, Asociácia slovenských novinárov nadväzuje styky a spolupracuje s inými podobnými združeniami a organizáciami v krajine a v zahraničí.
Asociácia sa môže začleniť do medzinárodných združení a organizácií, ktoré sa zaoberajú uskutočnením cieľov, kvôli ktorým je Asociácia založená, o čom rozhoduje Správna rada väčšinou hlasov svojich členov.
O začlenení do medzinárodného združenia a organizácie, ako aj o názve toho medzinárodného združenia, vlastne organizácie, predseda Asociácie poinformuje príslušný orgán v 30-dňovej lehote odo dňa začlenenia do združenia, vlastne organizácie.


Článok 25

Verejnosť práce

Práca Asociácie je verejná.
Predseda Asociácie má na starosti pravidelné informovanie členstva a verejnosti o práci a aktivitách, priamo alebo prostredníctvom vnútorných publikácií, vlastne prostredníctvom verejných hlásení.
O všetkých rozhodnutiach a aktivitách Asociácie vedie sa písaná dokumentácia, ktorá je prístupná príslušným orgánom v súlade so zákonom.
Schôdze všetkých orgánov sú verejné.


Článok 26

Odmeny a uznania

Za výnimočne prejavenú aktivitu a zrejmé výsledky na uskutočňovaní cieľov a zveľadení práce Asociácie, Správna rada môže udeliť odmenu a uznanie fyzickým a právnickým osobám.
Odmeny a uznanie svojim aktom spresňuje Správna rada.


Článok 27

Zánik Asociácie slovenských novinárov

Práca Asociácie zaniká rozhodnutím Zhromaždenia, ako aj v iných prípadoch, určených zákonom.
V prípade zániku práce, majetok Asociácie po vyrovnaní záväzkov Asociácie, prenáša sa na právneho nástupcu alebo inú humanitnú organizáciu, ciele ktorej sa zhodujú s cieľmi Asociácie a ktorá sa nachádza na území sídla Asociácie.
Predseda Asociácie je povinný o zániku práce Asociácie poinformovať príslušný štátny orgán, ktorý vedie zoznam a register spoločneských organizácií a združení občanov.


Článok 28

Zmeny a doplnky Štatútu

Tento Štatút je základným aktom Asociácie slovenských novinárov a všetky iné normatívne akty nemôžu byť v protiklade s týmto Štatútom.
Zmeny a doplnky Štatútu môže navrhnúť predseda Asociácie, Správna rada alebo najmenej štvrtina členov v písanom tvare.
Správna rada je povinný prerokovať navrhnuté zmeny a doplnky Štatútu v 30-dňovej lehote a doručiť ich Zhromaždeniu na analýzu a schválenie postupom a spôsobom určeným pre vynesenie Štatútu.


Článok 29

Nadobúdanie platnosti Štatútu

Tento Štatút nadobúda platnosť v deň schválenia Ustanovujúcim zhromaždením Asociácie slovenských novinárov a uplatňovať sa bude odo dňa zápisu Asociácie do registra združenia občanov na príslušnom orgáne.


V Novom Sade, 3. októbra 2008

predsedníčka Asociácie slovenských novinárov
Vladimíra Dorčová