Na podklade uznesenia a oprávnenia Nezávisleho združenia novinárov Srbska (ďalej: NZNS) Výkonný výbor NZNS schválil v októbri 2006 Kódex novinárov Srbska a ten istý doklad NZNS schválilo na zhromaždení koncom decembra 2006, takže sa kódex stal platným dokladom.

PREAMBULA

Združenie novinárov Srbska (ďalej: ZNS) a Nezávislé združenie novinárov Srbska (ďalej: NZNS) vynášajú tento kódex ako etický štandard profesionálneho konania novinárov.

Novinári su povinní dodržiavať profesionálne a etické zásady uverejnené v kódexe a čeliť nátlakom na ich porušovanie. Kódex odporúča solidaritu s kolegami, keď sú ohrozené štandardy profesionálneho konania novinárov.

Za uplatňovanie tohto kódexu zodpovedajú aj redaktori a vydavatelia.


I.    PRAVDIVOSŤ INFORMOVANIA

 1. Novinári su povinní presne, objektívne, úplne a včasne informovať o udalostiach významných pre verejnosť, dodržiavajúc právo verejnosti zistiť pravdu a základné štandardy novinárskeho povolania.
 2. Je právom médií mať rôzne koncepty redigovania, ale záväzkom novinárov a redaktorov je robiť zrejmý rozdiel medzi skutočnosťami, ktoré prenášajú komentármi, predpokladmi a tušeniami.
 3. Novinár je povinný uviesť zdroj prenášanej informácie. Ak si informátor praje byť zatajený, novinári a redaktori postupujú s náležitou profesionálnou pozornosťou a svojou profesionálnou autoritou ručia za informáciu a zodpovedajú za jej správnosť.
 4. Keď je to nevyhnutné, novinár je povinný konzultovať čím viac zdrojov a umožniť im vyniesť svoje stanovisko.
 5. Je nezlučiteľné s novinárstvom uvrejeňovanie nepodložených obvinení, chýrov, zvestí, ani vymyslených listov, ktorých autor je neznámy alebo ktorého totožnosť nemožno preveriť.
 6. V prípadoch, keď novinárov posúdi, že je v záujme verejnosti nepotvrdenú informáciu alebo predpoklad uverejniť, je povinný výslovne uviesť, že informácia nie je nepotvrdená.


II.    NEZÁVISLOSŤ OD NÁTLAKU

 1. Novinár sa má vzoprieť každému nátlaku na voľný výkon povolania, ako aj každej podobe cenzúry. Novinár prijíma úlohy len od príslušných redaktorov.
 2. S novinárstvom je nezlučiteľné prijímanie úplatkov za uverejňovanie, zatajovanie alebo znemožňovanie obstarávania a uverejňovania informácií. Novinár nesmie odročovať uverejňovanie podstatných informácií, vyjmúc z dôvodu nevyhnutnej previerky ich náležitosti.
 3. Ekonomické a politické záujmy nesmú ovplyňovať politiku redigovania spôsobom, ktorého následkom môže byť nenáležité, neobjektívne, neúplne alebo nevčasné informovanie verejnosti.
 4. Novinára nemožno prinútiť na vyjadrenie mienky v rozpore s jeho svedomím.

III.    ZODPOVEDNOSŤ NOVINÁROV

 1. Novinár je v prvom rade zodpovedný pred svojimi čitateľmi, poslucháčmi a divákmi. Túto zodpovednosť nesmie podriadiť záujmom iných, najmä vydavateľov, vlády a iných štátnych orgánov. Novinár sa musí vzoprieť všetkým, čo porušujú ľudské práva alebo sa zasadzujú za akúkoľvek podobu diskriminácie, nenávistný prejav a podnecovania násilia.
 2. Falšovanie dokladov a plagiáty sú neprípustné a berú sa ako ťažké porušovanie štandardov profesionálneho konania novinárov.
 3. Novinár je povinný dodržiavať inštitút prezumpcie neviny a nesmie nikoho vyhlásiť vinným po vyrieknutie súdneho rozsudku.
 4. Novinárovi sa zakazuje používať neprimerané, znepokojujúce, pornografické a všetky iné obsahy, ktoré môžu škodlivo vplývať na deti.
 5. Novinár je povinný dodržiavať a ochraňovať práva a dôstojnosť detí, obetí zločinov, osôb s postihnutím a iných citlivých skupín.
 6. Novinár pestuje kultúru a etiku verejného slova, dodržiava právo na odpoveď, prepáčenie a opravu a je povinný včasne uverejniť zodpovedajúcu opravu.
 7. Každý druh komerčného inzerovania, ako aj politická propaganda, ktoré nie sú jednoznačne označené, sa berú ako ťažké porušovanie štandardov profesionálneho konania novinárov.

 
IV.    NOVINÁRSKA POZORNOSŤ

 1. Novinár je povinný pristupovať k práci s náležitou profesionálnou pozornosťou.
 2. Novinár nesmie slepo veriť zdroju informácií. Novinár musí prihliadať na to, že zdroje informácií často nasledujú vlastné záujmy alebo záujmy spoločenských skupín, ku ktorým patria a že svoje výpovede prispôsobujú týmto záujmom.
 3. Zatajovanie skutočností, ktoré môžu podstatne ovplyvniť postoj verejnosti k nejakej udalosti je rovnaké ako ich úmyselné skresľovanie alebo dopustenie sa klamstiev.
 4. Novinár si musí byť vedomý nebezpečenstva diskriminácie, ktorú môžu rozširovať médiá a vykoná všetko, aby sa vyhol diskriminácii spočívajúcej, okrem iného, na rase, pohlaví, veku, pohlavnom zameraní, jazyku, náboženstve, politickom alebo inom presvedčení a národnom alebo spoločenskom pôvode.

 
V.    VZŤAH VOČI ZDROJOM INFORMÁCIÍ

 1. Novinár má právo preskúmať všetky okolnosti a skutočnosti o udalostiach významných pre verejnosť.
 2. Pri obstarávaní informácií nesmie novinár používať donucovanie, hrozby a prenasledovanie zdroja informácií.
 3. Novinár je povinný dodržiavať žiadosť zdroja informácií o anonymitu. Vymyslenie anonymných zdrojov je ťažkým porušením štandardov profesionálneho konania novinárov
 4. Novinár je povinný predstaviť sa zdroju informácií a uviesť médium, pre ktoré v danej chvíli pracuje.
 5. Na podklade žiadosti redaktora mu novinár môže prezrdaiť totožnosť zdroja, ktorý si praje byť anonymný, a redaktor je povinný zachovať tajnosť pôvodu zdroja.
 6. Maloleté osoby sa môžu spravidla podrobiť interview len za prítomnosti alebo súhlasu rodiča alebo poručíka.
 7. Novinár nikdy nesmie zneužívať emócie alebo pocity iných ľudí, ich neznalosť alebo nedostatočnú schopnosť uvažovania.
 8. Novinár nesmie medzi ľuďmi rozširovať neopodstatnený strach, ani falošné nádeje.

 
VI.    DODRŽANIE SÚKROMIA

 1. Novinár dodržiava súkromie, dôstojnosť a integritu ľudí, o ktorých píše. Právo na súkromie je zúžené pri verejne činných osobách, najmä nositeľoch verejných funkcií.
 2. Novinári a redaktori sa majú zvlášť vyhýbať špekulovaniu a prenášaniu nedostatočne preverených postojov pri informovaní o nešťastiach a tragédiách, v ktorých boli zahynuté osoby alebo ťažko postihnuté hmotné a iné záujmy občanov.
 3. Pri informovaní o udalostiach zahrnujúcich duševné utrpenie a otras je novinár povinný svoje otázky prispôsobiť tak, aby obsahovali pocit spolucítenia a diskrétnosti.
 4. Novinár je povinný zabezpečiť, aby dieťa nebolo ohrozené alebo vystavené riziku z dôvodu uverejnenia jeho mena, fotografie alebo snímky s jeho podobizňou, domom, spoločenstvom, v ktorom žije alebo rozpoznateľným okolím.

 
VII.    POUŽÍVANIE ČESTNÝCH PROSTRIEDKOV

 1. Pri obstrávaní informácií, fotografií, dokladov, zvukových záznamov a videozáznamov novinár má používať len čestné prostriedky.
 2. Novinár nemá pokračovať v kladení otázok, telefonovaní, fotografovaní alebo snímaní súkromnej osoby po požiadaní, aby prestal.
 3. Nátlak na súkromnú osobu, aby poskytla odpoveď na otázku môže pokračovať aj po odmietnutí len za tej podmienky, že o to jestvuje podložený verejný záujem.
 4. Je právom novinára, aby vo vzťahu voči štátnym a iným inštitúciám kontinuálne kládol otázky, o ktorých mieni, že sú významné pre verejnosť, bez ohľadu na to, či bol alebo nebol požiadaný, aby prestal.
  Novinár neinformuje o témach, o ktoré má osobný záujem alebo o témach, pri ktorých dochádza k stretu záujmov.


VIII.     DODRŽIAVANIE AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Médiá a novinári dodržiavajú a uplatňujú platnú legislatívu o ochrane autorských práv. Keď získajú povolenie na reprodukciu z iného zdroja, robia to s úctou voči autorstvu a s uvedením zdroja.
 2. Novinár ako vlastné nepodpíše texty, kresby, ilustrácie, fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy iných autorov.
 3. Novinár má odmietnuť podpísať text, fotografiu, kresbu, ilustráciu, zvukový záznam alebo videozáznam:
  -    Ktorý bol redaktorským, lektorským alebo iným zásahom pozmenený tak, že sa zmenila jeho podstata a keď sú tie zmeny v rozpore s jeho náhľadmi a presvedčeniami,
  -    V prípade, keď má o to opodstatnený záujem (osobná bezpečnosť, atď.)
 4. Redaktor je povinný vyhovieť žiadosti novinára nepodpísať ho pod textom, fotografiou, kresbou, ilustráciou, zvukovým záznamom alebo videozáznamom, ak novinár mieni, že sa tým ohrozuje jeho bezpečnosť.
 5. Archívne audiozáznamy a videozáznamy musia byž označené zodpovedajúcim spôsobom.


IX.    OCHRANA NOVINÁROV

 1. Ak novinár dodžiava tento kódex, požíva ochranu tohto profesionálneho združenia.
 2. Ak novinár dodržiava profesionálne a etické štandardy, má právo na právnu a hmotnú pomoc a ochranu proti násiliu, hrozbám, urážkam  a iným negatívnym následkom z dôvodu výkonu svojho povolania.
 3. Každý, kto si myslí, že novinár porušil niektoré ustanovenie tohto kódexu, môže sa obrátiť na čestný súd alebo rade pre médiá.